Zajímáte se o prodej vlastní lékárny?

V případě zvažování majitele lékárny o jejím prodeji nabízíme bezplatné ohodnocení lékárny.

Výsledkem zhodnocení lékárny je dokument indikativní nabídky, který obsahuje veškeré cenové indikace s ohledem na v budoucnu zvažovaný prodej, vyjmenování několika srovnávacích referenčních prodejů, navržení způsobu prodeje a hlavních dílčích kroků, krátký rozbor daňových dopadů, navržení případného souboru činností, které je nutno provést předem samotné realizace prodeje.

Vytvoření indikativní nabídky provádíme pro zájemce o prodej vlastní lékárny zdarma. V případě dosažení shody v očekáváních prodávajícího lékárny a možnostmi stanovenými indikativní nabídkou, či na základě další diskuse je možno přistoupit k samotné realizaci prodeje.

Smlouva o mlčenlivosti a sestavování indikativní nabídky

Proces bezplatného ohodnocení lékárny je podmíněn uzavřením Smlouvy o mlčenlivosti mezi zájemcem o prodej provozovny a naší společností. Tím je garantována naprostá diskrétnost předávaných údajů.

Na základě údajů předkládaných majitelem lékárny je vytvořena indikativní nabídka zahrnující předpoklad tržního ocenění lékárny s přihlédnutím k nedávno realizovaným prodejům, stanoven vliv ostatních majetkových složek na cenu (pohledávky, závazky, sklad), navržen vhodný způsob prodeje co do právní formy, daňového zatížení, odhadu časového rozsahu prodeje a zvýrazněny kroky, které je třeba předem samotného prodeje zajistit. Indikativní nabídku jsme připraveni dále projednat a celý postup dopodrobna vysvětlit.

Uzavření mandátní smlouvy a realizace prodeje lékárny

V případě, že jsou na základě předložené indikativní nabídky splněna očekávání majitele lékárny a zájem prodat lékárnu je potvrzen, je navrhováno uzavření mandátní smlouvy, na základě které je samotný prodej realizován. Přestože jsou k ocenění lékáren používány standardní mechanismy založené zpravidla na metodě budoucích výnosů, je cena každé provozovny individuální s přihlédnutím k místu podnikání, specifickým rozměrům provozovny, personální situaci, specifickým požadavkům na trhu a dalším faktorům. Vzhledem k tomu, že naše společnost disponuje značným množstvím poptávek a zájemců o pořízení lékárny, také s přihlédnutím k individuálnímu ocenění každé provozovny, požadujeme v rámci uzavření mandátní smlouvy k prodeji lékárny udělení exkluzivity a tím garantujeme dosažení optimálních podmínek při prodeji pro prodávajího.

Lékárny nejsou inzerovány

Při realizaci samotného prodeje lékárny nejsou lékárny s ohledem na diskrétnost celého procesu prodeje jako pravidlo inzerovány v žádných veřejných médiích. Vyjímku tvoří případy, kdy k inzerci dochází na základě výslovné žádosti prodávajícího lékárny. V rámci procesu stanoveného v mandátní smlouvě vytipujeme na základě znalosti nabízené provozovny několik vhodných zájemců. Předem oslovení potenciálních zájemců nejprve seznámíme se záměrem oslovit tyto zájemce prodávajícího s dotazem, zdali s oslovením námi vybraných potenciálních kupujících souhlasí. Po obdržení souhlasu zahajujeme konkrétní jednání.

Přípravné činnosti

Prodej řady zařízení vyžaduje realizaci množství opatření předem prodeje samotného. V této oblasti jsme připraveni poskytovat zájemci o podej lékárny maximální součinnost a poradenství s cílem dosažení optimálního výsledku při samotném prodeji.


Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.